Adigo, turn-key biogass prosessanlegg
Adigo AS leverer turn-key prosessanlegg som legger til rette for en klimavennlig, lønnsom og kostnadseffektiv løsning for å utnytte energien i biologiske avfallsprodukter for små- og mellomstore anlegg.

Adigo definisjon på små- og mellomstore anlegg:

  • Slam fra renseanlegg: ca 5.000 – 100.000PE (Personekvivalenter)
  • Slam fra den landbaserte fiskeoppdrettsnæringen: Alle
  • Slam fra landbruket m.m.: ca 100 kyr->

Prosessens bestanddeler består av kjente og godt utprøvde teknologier som har vært tilgjengelig på markedet i mange år, men som ikke er satt sammen i en komplett løsning, før nå.

Prosessanlegget er i sin helhet designes rasjonelt i forhold til kapasitetsbehov og leveres som en nøkkelferdig løsning. I utformingen av prosessen er det lagt stor vekt på at anlegget skal være så automatisert og selvgående som mulig for å minimere behovet for manuell oppfølging.

Eksempel på prosessanlegg (Adigo plug-flow reaktor teknologi)
Prosessen er designet for å håndtere et slam med ca10% TS (I fullskala har vi med suksess kjørt TS 15-20%, men dette kan ikke garanteres for alle typer substrat), som pumpes fra sumpen og inn i prosessanlegget hvor slammet varmes opp til 55⁰C før det entrer inn i en holdetank, for så å pumpes videre inn i biogassreaktoren etter et gitt tidsintervall. I denne prosessen vil slammet holdes på 55⁰C for å sikre at slammet blir hygienisert i henhold til forskriften. I reaktorene brytes slammet ned i en termofil (varm, 50-60⁰C), anaerob (uten tilgang på oksygen) prosess i flere stadier hvor mye av tørrstoffet til slutt omsettes som hovedsakelig metangass (CH4), karbondioksid (CO2) og nitrogen (N2). Et biprodukt av denne prosessen er vann, som i stor grad erstatter volumet av det nedbrutte organiske materialet.


Figur 1: Prinsippskisse for prosessanlegg


Nedtørking av biorest
Bioresten som tappes av reaktoren kan eksempelvis kjøles ned for å gjenvinne energi og pumpes videre til et av-vanningsanlegg hvor TS-andelen økes til om lag 25% før den kan mates inn på en damptørke. Her blir bioresten tørket til TS-andelen kommer opp i 90% og hvor det tar form som et tørt, luktfritt, hygienisert og lagringsstabilt pulver. Den nedtørkede bioresten transporteres ut av damptørken og inn i et automatisert pakkeanlegg hvor pulveret ender opp i 2m3 bigbags.

Designfilosofi
Filosofien bak våre anlegg er å tilrettelegge for en grønn løsning som reduserer utslipp og gjenvinner så mye energi som praktisk mulig. Samtidig med at man tilfører en høy grad av automatiseringer som betraktelig reduserer behovet for manuell oppfølging.

Alt utstyr pre-fabrikkeres, monteres på en SKID og testes før forsendelse. Dette medfører en svært kort og oversiktlig montasjeperiode.

Alternative anvendelser av biogass
Ut av reaktoren kommer også store mengder biogass, hvilket representerer mye energi. Spørsmålet er bare hvordan man best kan nyttiggjøre seg denne energien. En liten andel av den totale energimengden produsert i biogassreaktoren vil bli anvendt for å holde varme i biogassreaktoren, samt varme opp ferskt substrat som skal mates inn i reaktoren. Energi fra varm biorest som kommer ut av reaktoren vil også gjenvinnes og bli benyttet til å varme opp ferskt substrat fra beltefilteret.

Kun ca 15% av energien vi produserer dekker hele behovet for varmt vann og strøm i vårt prosessanlegg. Dette gir dermed et stort energioverskudd.

Produksjon av elektrisitet og varme (Adigo CHP)
Normalt implementerer vi en gassturbin. En gassturbin er i realiteten en flymotor som i dette tilfellet driver en generator. Ut fra gassturbin-generator-pakken omsetter man biogassen og får    ca 30% elektrisitet og ca 60% termisk energi (prosessvann). Den elektriske energien kan føres inn på det lokale strømnettet og anvendes i prosessen på anlegget.

Oppgradering til bio-metan (Adigo PSA eller Adigo Cryo)
Alternativt kan gassen oppgraderes til biometan (98% metan) ved å filtrere og komprimere, eller gjøre gassen flytende ved å avkjøle den. Med disse metodene kan gassen lagres og transporteres til aktuelle forbrukere.

Systemets sammensetning, layout og arealbehov
Slambehandlingssystemet vil i et formelt tilbud tilbys som nøkkelferdig med grensesnitt mot anleggets sump. Reaktorene er konstruert for å kunne stå utendørs.

Figur 2: Eksempel på layout og grensesnitt for slam fra kommunalt renseanlegg (35.000PE)